ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣದ ಪದವಿ (ಬಿ.ಎಡ್)

 • ಅವಧಿ- ಎರಡು ವರ್ಷ, ಕೋರ್ಸ್ ಮಟ್ಟ: ಪದವಿ
 • ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ – ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ
 • ಸೇವೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ – ೫೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ಒಂದು ಘಟಕ)
 • ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಭಾಗದ ಹೆಸರು, ಎನ್‌ಸಿಟಿಇ ಗುರುತಿಸಿದೆ
 • ಇವರಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
 • ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನಿತ ವಿದ್ಯಾಲಯ – ವಿರಾಜ್‌ಪೇಟೆ
 • ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ – ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ (೩.೫ ಎಕರೆ)
 • ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳು – ಹೌದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು - ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ
 • ಪ್ರವೇಶದ ಪ್ರಾರಂಭ – ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿದೆ
 • ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ– ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿದೆ
 • ನಾನು ಪದದ ಪ್ರಾರಂಭ– ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿದೆ
 • ೨ನೇ ಅವಧಿಯ ಅಂತ್ಯ – ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿದೆ
 • ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ– ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿದೆ
 • ಪಠ್ಯಕ್ರಮ– ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿದೆ

ಆಯ್ಕೆ ರೀತಿ

 • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ / ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚಿಸಿ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ / ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
 • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
 • ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ / ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
 • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ೫೦% ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
 • ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಮರ್ಥನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.